[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

เรื่อง : อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556

เข้าชม : 3311  เขียนวันเสาร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555

 การอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556

        ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้กำหนดให้มีการอบรม "การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจรูปแบบและวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556 การเขียนแผนงานหน่วยงานตามมาตรฐานการศึกษา EDBA การเขียนโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ความสอดคล้องเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน เครื่องมือการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง Michael Hall ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม 
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 5 อันดับล่าสุด

      นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 29 / ส.ค. / 2560
      มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 25 / ม.ค. / 2559
      SPC ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 25 / ม.ค. / 2559
      อบรมเตรียมรับ สมศ.รอบสี่ 12 / พ.ค. / 2558
      เข้าร่วมประเมินแผนปฏิบัติงาน 26 / ส.ค. / 2557
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th