[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป

เรื่อง : ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4

เข้าชม : 9250  เขียนวันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558


ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4

1.วัน เวลา และสถานที่จำหน่ายและยื่นใบสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร : ระหว่างวันที่ 4 -29 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)
สถานที่จำหน่ายใบสมัคร :  ระดับชั้น ป.1 -ป.6 และ ม.1- ม.4 ห้องธุรการอาคาร 2 (ประถมศึกษา)
วันยื่นใบสมัคร : ระดับชั้น ป.1 -ป.6 และ ม.1- ม.4 ยื่นใบสมัครวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 14.00 น.

2.คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1. สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16  พฤษภาคม  2553 และเรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 3
2.2. นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.2 - ป.6 ต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยเทอม 1 ไม่น้อยกว่า  2.50
2.3. สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมปีที่ 1-3 ต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยเทอม 1 ไม่น้อยกว่า  2.50
2.4. สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมปีที่ 4 ต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยเทอม 1 ไม่น้อยกว่า  2.50

3.  เอกสารที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร

3.1.  ใบสมัครของโรงเรียน
3.2.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
3.3.  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาและบุตร
3.4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลและอื่นๆ (ถ้ามี)
3.5.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
3.6.  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน พร้อมเกรดเฉลี่ย
3.7.  สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะคาทอลิก)
3.8.  สำเนาใบศีลสมรส (เฉพาะคาทอลิก)

4.กำหนดวันทดสอบ

ชั้นป.1-ม.4 สอบวันเสาร์ที่ 6  กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคาร 2   สอบข้อเขียนเวลา  08.30-12.00  น. วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทย์ฯ
หมายเหตุ : เตรียมอุปกรณ์การสอบมาให้ครบ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด และยางลบ

5.การประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.pms.ac.th  และติดบอร์ดประกาศผลสอบที่โรงเรียน

6.การมอบตัวนักเรียน

มอบตัวนักเรียนที่อาคาร 2 ห้องธุรการ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มอบตัววันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวประมาณ 25,000 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มอบตัววันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวประมาณ 20,000 บาท

7.หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2.ป.พ.6 (สมุดพก) และ ป.พ.1(สำเนา)
ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 19 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 14 / ก.พ. / 2560
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 1 / พ.ย. / 2559
      ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น 15 / มิ.ย. / 2559
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 10 / ก.พ. / 2559
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th