[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : แผนกอนุบาล

เรื่อง : ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1-3 ปีการศึกษา 2560

เข้าชม : 6670  เขียนวันอังคาร ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1-3   ปีการศึกษา 2560

 

1.  วัน เวลา และสถานที่จำหน่าย / ยื่นใบสมัคร

·        จำหน่ายใบสมัคร  วันที่ 1-23 กันยายน 2559 เวลา 08.00-15.00 น.

(ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) จำหน่ายที่ตึกอนุบาล

·       วันยื่นใบสมัคร  วันที่ 1-23 กันยายน 2559 เวลา 08.00-15.00 น.

ณ ห้องธุรการ อาคารอนุบาล (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)

 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  

วันที่ 17  พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558

  ระดับชั้นอนุบาล 1        ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 – 16 พฤษภาคม 2557

  ระดับชั้นอนุบาล 2        ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 – 16 พฤษภาคม 2556

  ระดับชั้นอนุบาล 3        ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 – 16 พฤษภาคม 2555

 

3.  เอกสารที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร

1.      ใบสมัครของโรงเรียน

2.      สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาและบุตร

4.      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลและอื่นๆ (ถ้ามี)

5.      รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 6 รูป

6.      สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะคาทอลิก)

7.      สำเนาใบศีลสมรส (เฉพาะคาทอลิก)

8.      หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (เฉพาะอนุบาล 2-3)

 

4.  กำหนดวันทดสอบ

  ทุกระดับชั้น สอบวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 1 (ตึกอนุบาล)*

  *ทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็ก (บิดา มารดาทั้งคู่ หรือ บิดา มารดา คนใดคนหนึ่ง)

 

5.  ประกาศผลสอบ

  ประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.pms.ac.th  และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน วันพุธที่ 28 กันยายน 2559  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

6.  การมอบตัวนักเรียน

  ระดับชั้นอนุบาลและอนุบาล 1-3 มอบตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 3-4 ตุลาคม 2559

  ที่ห้องธุรการอาคารประถม เวลา 08.00-12.00 น. พร้อมนำรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

  *ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ประมาณ  27,000 บาท

                             ระดับชั้นอนุบาล 1-3   ประมาณ  26,000 บาท

  (ค่าธรรมเนียม, ค่าหนังสือ, ค่าเสื้อผ้า, ค่าเรียนภาคฤดูร้อน, ค่าอาหาร)

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-571-7049 , 02-571-7220 โทรสาร.02-571-7768

 
แผนกอนุบาล 5 อันดับล่าสุด

      เด็กๆระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเขต 3 ณ โรงเรียนเซนต์แมรี สมุทรปราการ 29 / พ.ย. / 2560
      ประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 2 / ต.ค. / 2560
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย และชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 2 / ส.ค. / 2560
      มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก แผนกอนุบาล โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 9 / มิ.ย. / 2560
      VDO การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ้ง มหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 9 9 / มิ.ย. / 2560
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th