[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : แผนกอนุบาล

เรื่อง : ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย และชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561

เข้าชม : 6787  เขียนวันพุธ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

 
 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน  ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย และชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3   ปีการศึกษา 2561

  1.  วัน เวลา และสถานที่จำหน่าย / ยื่นใบสมัคร

   จำหน่ายใบสมัคร  วันที่ 1-29 กันยายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น.

(ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์) จำหน่ายที่อาคารพระกุมารเยซู

 วันยื่นใบสมัคร  วันที่ 1-29 กันยายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น.

   ณ ห้องธุรการ อาคารพระกุมารเยซู (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)

  

  2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  

   วันที่ 17  พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559

    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1        ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558

    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2        ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 – 16 พฤษภาคม 2557

 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3        ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่าง  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 – 16 พฤษภาคม 2556

  

 

  3.  เอกสารที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร

   1.      ใบสมัครของโรงเรียน

   2.      สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

   3.      สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาและบุตร

   4.      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลและอื่นๆ (ถ้ามี)

   5.      รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 6 รูป

   6.      สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะคาทอลิก)

   7.      สำเนาใบศีลสมรส (เฉพาะคาทอลิก)

   8.      หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (เฉพาะอนุบาล 2-3)

 

 

 

4.  กำหนดวันทดสอบ

     ทุกระดับชั้น สอบวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารพระกุมารเยซู*

     *ทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็ก (บิดา มารดาทั้งคู่ หรือ บิดา มารดา คนใดคนหนึ่ง)

 

  5.  ประกาศผลสอบ

     ประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.pms.ac.th  และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

  

  6.  การมอบตัวนักเรียน

   ระดับชั้นเตรียมปฐมวัยและปฐมวัยปีที่ 1-3 มอบตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 4-5 ตุลาคม 2560

   ที่ห้องธุรการอาคารประถม เวลา 08.00-12.00 น. พร้อมนำรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

   *ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย  ประมาณ  27,000 บาท

     ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3   ประมาณ  26,000 บาท

   (ค่าธรรมเนียม, ค่าหนังสือ, ค่าเสื้อผ้า, ค่าเรียนภาคฤดูร้อน, ค่าอาหาร)

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-571-7049 , 02-571-7220 โทรสาร.02-571-7768

 

 
แผนกอนุบาล 5 อันดับล่าสุด

      เด็กๆระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเขต 3 ณ โรงเรียนเซนต์แมรี สมุทรปราการ 29 / พ.ย. / 2560
      ประกาศผลการประเมินนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 2 / ต.ค. / 2560
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย และชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 2 / ส.ค. / 2560
      มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก แผนกอนุบาล โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 9 / มิ.ย. / 2560
      VDO การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ้ง มหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 9 9 / มิ.ย. / 2560
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th