[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  

ข่าวจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป

เรื่อง : ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4

เข้าชม : 5313  เขียนวันอังคาร ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4

 

 

1.วัน เวลา และสถานที่จำหน่ายและยื่นใบสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร : ระหว่างวันที่ 3 -31 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)
สถานที่จำหน่ายใบสมัคร :  ห้องธุรการ อาคารเซนต์แมรี (ตึกประถมศึกษา)
วันยื่นใบสมัคร : ยื่นใบสมัครวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น.

2.คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1. สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16  พฤษภาคม  2555 และเรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 3
2.2. นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.2 - ป.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยเทอม 1 ไม่น้อยกว่า  2.50
2.3. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยเทอม 1 ไม่น้อยกว่า  2.50
2.4. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยเทอม 1 ไม่น้อยกว่า  2.50

3.  เอกสารที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร

3.1.  ใบสมัครของโรงเรียน
3.2.  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
3.3.  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาและบุตร
3.4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลและอื่นๆ (ถ้ามี)
3.5.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
3.6.  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน พร้อมเกรดเฉลี่ย
3.7.  สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะคาทอลิก)
3.8.  สำเนาใบศีลสมรส (เฉพาะคาทอลิก)

4.กำหนดวันทดสอบ

ชั้นป.1-ม.4 สอบวันเสาร์ที่ 10  กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 2   สอบข้อเขียน เวลา  08.30-12.00  น. วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทย์ฯ
หมายเหตุ : เตรียมอุปกรณ์การสอบมาให้ครบ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด และยางลบ

5.การประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.pms.ac.th  และติดบอร์ดประกาศผลสอบที่โรงเรียน เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

6.การมอบตัวนักเรียน

มอบตัวนักเรียนที่อาคาร 2 ห้องธุรการ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มอบตัววันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวประมาณ 25,000 บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มอบตัววันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวประมาณ 20,000 บาท

7.หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2.ป.พ.6 (สมุดพก) และ ป.พ.1(สำเนา)

สำหรับปพ.6 และปพ.1 นำมาให้เมื่อโรงเรียนเดิมออกให้เรียบร้อยแล้ว

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-571-7220 แฟกซ์ 02-571-7768 ทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 13 / ก.พ. / 2561
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 19 / ธ.ค. / 2560
      ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 14 / ก.พ. / 2560
      ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 1 / พ.ย. / 2559
      ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น 15 / มิ.ย. / 2559
  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th