[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
 

อัตลักษณ์

"สุภาพ ซื่อสัตย์  จิตศรัทธา"

สุภาพ          หมายถึง   การประพฤติตนเรียบร้อย มีกิริยามารยาทดีงาม
ซื่อสัตย์        หมายถึง   ประพฤติตรงทางกายและวาจา
จิตศรัทธา     หมายถึง   ความเชื่อและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเอกลักษณ์

"โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิกตามแบบอย่างพระแม่มารีอา"

  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่มีพระแม่มารีอาเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักศาสนาให้ผู้เรียนรู้ถึง คุณค่าพระวรสาร มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผู้บริหารและครูเป็นดังพระแม่มารีอาที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนพระเยซูเจ้าด้วยความรักและเอาใจใส่โดยมีเป้าหมายให้บุตรเป็นคนดี มีพัฒนาการครบทั้งร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์และสังคม

 

องค์ประกอบของเอกลักษณ์โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

1. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2. เป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลและบริหารงานโดย ภคินี คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ผู้ยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามคำสอนพระเยซูเจ้า

3. ยึดหลักตามแนวทาง หลักการและวิธีการที่พระแม่มารีอาใช้ในการสั่งสอน ฝึกฝนและอบรมพระเยซูเจ้า ดังนี้

   3.1 ปลูกฝังและสร้างเจคติที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับวัยด้วยการบูรณาการสู่ชีวิต

   3.2 นำการกระทำและกระทำพร้อมกันด้วยความซื่อสัตย์

   3.3 มีความสุภาพ ถ่อมตน

    ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น การนำคุณค่าพระวรสารสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคริสตศาสนาทุกระดับชั้น การภาวนาในตอนเช้าและในช่วงวัน การพิจารณามโนธรรม ในช่วงเวลาก่อนกลับบ้านทุกวัน เป็นการทบทวนชีวิตตลอดทั้งวันด้วยการยึดแนวพระวาจาของพระเยซูในตอนเช้า นอกจากนี้ในแต่ละห้องจะมีนักบุญ องค์อุปถัมภ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิต และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

 

 

 


  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th