[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 
   

Username :
Password :
  
ประวัติโรงเรียน  
 

 

ประวัติโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

 

        โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙/๗ หมู่ที่ ๕ ถนนเทศบาล ๑๑ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ (คริสตศักราช ๑๙๔๖) โดยพระสังฆราช เรอเน แปร์โรส ได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๘๙ อาคารเรียนหลังแรกได้ก่อตั้ง ณ เรือนไม้ ๒ ชั้น บริเวณวัดคาทอลิก ริมคลองขุนพระพิมลราชา ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ ตามใบอนุญาต เลขที่ ๒๐/๒๔๘๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๘๙ โดยมี พระสังฆราช เรอเน แปร์โรส เป็นเจ้าของ นายจรูญ พันธุมจินดา  เป็นผู้จัดการ และนางสาวสุนิตย์ โรจนรัตน์ เป็นครูใหญ่ 
         โรงเรียนได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนชาย หญิง เป็นแบบสหศึกษา รับนักเรียนได้ทั้งสิ้น ๒๗๒ คน หลังจากนั้นโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนตามลำดับ
         ปัจจุบันโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์เปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีบาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต และปัจจุบันเซอร์แบร์นาแด๊ต รุนกระโทก เป็นอธิการิณี และ เซอร์จีรภา นิลเขต เป็นผู้อำนวยการ

 
ตราของโรงเรียน
 

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน

                ตัวอักษรย่อภาษาไทย          พ.ม.

                ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ    P.M.S.

 สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - ขาว               สีฟ้า   หมายถึง    สุภาพ พากเพียร สร้างสรรค์

          สีขาว  หมายถึง  ศาสนา คุณธรรม สันติภาพ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                  ต้นหางนกยูง

ปรัชญาโรงเรียน

                  “ความสุภาพและความรู้ นำสู่ความรักและการพัฒนา
                 เพื่อบรรลุความจริงสูงสุดแห่งชีวิตมนุษย์”

  คติพจน์โรงเรียน
                เมตตาธรรม  สันติสุข


  
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ( Pramaesakolsongkroh School)
เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร.02-571-7220 แฟกซ์.02- 571-7768
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ : webmaster@pms.ac.th